×

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu bude naša ambulancia od 22.12.2020 do odvolania pracovať nasledujúcim spôsobom:

1. Lieky, ktoré pacienti dlhodobo užívajú si možno objednať telefonicky (tel. č. 0907692661), cez internetovú stánku www.zdravieonline.sk alebo na ktesarova@gmail.com. Recepty budú zaslané elektronicky (e-recept) a možno ich vyzdvihnúť v lekárni s preukazom poistenca.

2. Aktuálne zdravotné ťažkosti treba konzultovať telefonicky na tel. č. 0907692661. Cestou telemedicíny bude väčšina problémov vybavená. V prípade nutnosti osobného vyšetrenia, bude pacient objednaný na presný termín. Pacienti s pozitívnou epidemiologickou anamnézou(infekcia alebo kontakt s Covid-19) budú riešení osobitným spôsobom.

3. Preventívne výkony - preventívne prehliadky, prehliadky v súvislosti s prácou, očkovania - budú vykonávané po objednaní a podľa zváženia lekára. Potrebné administratívne úkony budú urobené, avšak v súvislosti s epidemickou situáciou nebudú môcť byť hneď zasielané poštovou službou.

Prosím našich pacientov, aby zvážili v týchto dňoch nutnosť vyšetrenia podľa závažnosti ťažkostí a zobrali do úvahy veľkosť rizika kontaktu s inými pacientami.

 

Cenník služieb

Ambulancia všeobecného praktického lekára poskytuje svojim pacientom bezplatnú liečebno-preventívnu starostlivosť. Služby poskytované nad rámec bezplatnej zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené podľa cenníka, ktorý je uvedený v tabuľke. Cenník je platný od 1. júna 2015.

Zoznam služieb

  • Liečebná a preventívna starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo
  • Možnosť vyšetrenia a liečby mimo ordinačných hodín (na objednanie) - v popludnajších hodinách (po 14:00)
  • Elektrokardiografické vyšetrenie v ambulancii pre diagnostiku a prevenciu
  • Vyšetrenie CRP prístrojom na rozlíšenie baktériovej a vírusovej infekcie - spresnenie indikácie antibiotickej liečby
  • Vyšetrenie cholesterolu, glykémie a kyseliny močovej v ambulancii
  • Návšteva chorých v domácnosti
  • Pracovná zdravotná služba
  • Vypracovaný systém preventívnych prehliadok s individuálnym výstupom pre pacienta a podľa potreby pre zamestnávateľa
  • 12-týždňový cyklus liečby obezity a zavedenie a nácvik zásad zadravej životosprávy

Cenník platených služieb

Cena
Vyšetrenie a potvrdenie pre žiadateľa o oprávnenie viesť motorové vozidlo12.00€
Vyšetrenie a potvrdenie pre držiteľa vodičského oprávnenia - nad 65 rokov10.00€
Vyšetrenie a potvrdenie pre držiteľa vodičského oprávnenia - referentské vozidlo10.00€
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave pre vycestovaním do zahraničia15.00€
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave pre žiadateľa a držiteľa zbrojného pasu15.00€
Potvrdenie alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na vyžiadanie pacienta (za každú začatú stranu)5.00€
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave pre mimopracovné aktivity10.00€
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu12.00€
Komplexné lekárske vyšetrenie na vyžiadanie pacienta (neindikované lekárom)18.00€
Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci15.00€
Komerčné poistenie - vyplnenie vstupného tlačiva12.00€
Komerčné poistenie - vyplnenie tlačiva o úraze8.00€
Preventívna prehliadka mimo zákonom stanoveného termínu (vrátane EKG). (nutné laboratórne vyšetrenia si hradí pacient podľa cenníka laboratória osobitne)15.00€
Očkovanie nehradené zo zdravotného poistenia3.00€

Zoznam zdravotných výkonov, pri ktorých možno požadovať úhradu – podľa Nariadenia vlády SR č.777/2004 Z.z.

DiagnózaZdravotný výkonSpoluúčasť poistenca
Z 02.0Vyšetrenie pred prijatím od výchovno-vzdelávacieho zariadenia - komplexné vyšetrenie 100%
Z 02.1Vstupná prehliadka(pred nástupom do zamestnania) - komplexné vyšetrenie 100%
Z 02.3Komplexné vyšetrenie pri odvode brancov 100%
Z 02.4Vyšetrenie žiadateľa o vodičský preukaz 100%
Z 02.5Vyšetrenie pred športovou súťažou 100%
Z 02.6Vyšetrenie a výpis pre komerčnú poisťovňu 100%
Z 02.7Vydávanie lekárskych potvrdení (nesúvisiacich s ošetrením pre chorobu) 100%
Z 02.8Iné vyšetrenia na administratívne účely 100%
Z 02.9Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 100%
Z 04.0Krvné testy na alkohol a návykové látky 100%
Z 41Výkony z iných dôvodov, ako zo zdravotnej indikácie 100%

Zoznam služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - § 13 zákona č.576/2004

Zdravotný výkonSpoluúčasť poistenca
Vypracovanie lekárskeho posudku (% úhrady je podľa účelu) 0-100%
Výpis zo zdravotnej dokumentácie (% úhrady je podľa účelu) 0-100%