×

Naša ambulancia pracuje systémom objednávania pacientov na presný termín(časenkový systém). Toto riešenie zvyšuje kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšuje organizáciu práce a umožňuje vykonávanie protiepidemických opatrení.

Pacienti sa objednávajú telefonicky na tel. č. 0907692661(volať po 8:30 hod). Pacient dostane presný termín na ošetrenie v ambulancii alebo absolvuje telefonickú konzultáciu s lekárom. V definovaných situáciách je k dispozícii aj mailová komunikácia cez ktesarova@vseobecny-lekar.sk.

Epidemiologicky závažné situácie sú riešené osobitnými postupmi podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov

Lieky, ktoré pacienti užívajú dlhodobo si môžu objednať:

1. telefonicky na č. 0907692661

2. cez www.zdravieonline.sk ( Q spot )

3. cez ktesarova@vseobecny-lekar.sk

Lieky budú zaslané elektronicky ( cca do 48 hodín ) a pacient si ich môže vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni v SR ( platnosť receptu je 7 kalendárnych dní)

Preventívne výkony – preventívne prehliadky, prehliadky vo vzťahu k práci alebo posúdenie zdravotného stavu z iných dôvodov sa vykonávajú po objednaní na tel.č. 0907692661

 

Vitajte

Júl 16, 2017  |  Temedico, s.r.o.  |  Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Naša ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Svoju činnosť začala vykonávať už v roku 1982. Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zmenila v roku 2010 právnu formu na spoločnosť Temedico s.r.o.

Lekár

MUDr. Katarína Tesárová

Vzdelanie, prax a členstvo v odborných organizáciách:

 • Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - I. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo - II. stupeň
 • Kvalifikačná atestácia v odbore Vnútorné lekárstvo - I. stupeň
 • Osvedčenie o absolvovaní výcviku v kognitívno-behaviorálnej liečbe obezity
 • Certifikát v odbore Pracovná zdravotná služba
 • členstvo v Slovenskej lekárskej spoločnosti
 • členstvo v Slovenskej internistickej spoločnosti - sekcia psychosomatickej a behaviorálnej medicíny
 • členstvo v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva
 • členstvo v Slovenskej lekárskej komore
 • členstvo v Asociácii súkromných lekárov Slovenska

Sestra

Beáta Hlinková

Zmluvné poisťovne

Ambulancie má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými zdravotnými poisťovňami

Práva pacienta v diagnosticko-terapeutickom procese

Hlavné princípy vzťahov lekár-pacient, sestra-pacient v našej ambulancii sú: odbornosť, dôvera, vzájomná úcta a rešpekt. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa snažíme na jednej strane využívať všetky diagnosticko-terapeutické možnosti, na druhej strane rešpektovať somatickú a psychickú integritu pacienta.

Pacient má právo na:

 • ochranu dôstojnosti
 • informácie o svojom zdravotnom stave
 • nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • poučenie o účele, povahe vyšetrenia/ošetrenia a následkoch a rizikách prípadného odmietnutia vyšetrenia alebo ošetrenia(v osobitných situáciách-neodkladné stavy je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu)
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe a biomedicínskom výskume
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, pokiaľ nie je zdravotnícky pracovník podľa osobitných predpisov zbavený mlčanlivosti
 • zmiernenie utrpenia
 • výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia(cestou zdravotných poisťovní)
 • v prípade, že má pacient pocit, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o vysvetlenie a prípadne o nápravu
 • ochranu osobných údajov ,podľa predpisov platných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi naplnením práv všetkých účastníkov diagnosticko-terapeutického procesu.