Vitajte

Ambulancia všeobecného praktického lekára

Naša ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivos v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzahu so všetkými zdravotnými poisovňami. Svoju činnos vykonáva už od roku 1982. Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zmenila v roku 2010 právnu formu na spoločnos Temedico s.r.o.

ISO 9001:2001

V roku 2006 získala naša ambulancia certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2006, ktorý garantuje trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti.

Lekár

MUDr. Katarína Tesárova

Vzdelanie, prax a členstvo v odborných organizáciách:

Sestra

Beáta Hlinková

Zmluvné poisovne

Ambulancie má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými zdravotnými poisovňami

Design by Richard